Oferta

SAND WEST sp z o.o. posiada Decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na przetwarzanie odpadów metodą R5 w procesie odzysku polegającym na rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych .

SAND WEST sp z o.o. przyjmuje do zagospodarowania następujące odpady:

Kody
odpadów
Rodzaje odpadów
ex 01 01 02  Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80  Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
ex 01 03 81  Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08  Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04   07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
ex 02 01 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
ex 02 04 01 Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

– Posiadamy duże doświadczenie w kompletowaniu dokumentów do uzyskania zgody na transgraniczne przemieszczanie odpadów (notyfikacja).

– Współpracujemy z kilkoma dużymi międzynarodowymi firmami transportowymi.
– Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę , która czuwa nad prawidłowym procesem odzysku odpadów  ( Specjalista ds. ochrony Środowiska i klasyfikacji odpadów , Geolog , Geodeta ).
– Wyrobisko ,,Pawłów Trzebnicki,, ze względu na  bezpieczeństwo i ochronę środowiska monitorowane jest całodobowo przez 9 profesjonalnych kamer.
– Dysponujemy wagą samochodową.
– Prowadzimy ewidencje odpadów.
– Wystawiamy karty przekazania odpadów.
Koszt przyjęcia odpadu zależy od jego rodzaju , ilości – jest każdorazowo negocjowany z klientem.
ZAINTERESOWANE FIRMY ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!